Získejte státní dotaci na váš projekt!

Naše firma je na seznamu odborných dodavatelů projektu Zelená úsporám a naše práce splňuje podmínky pro udělení dotace.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. 
Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty, kde jsou k dispozici ke stažení.
  
Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
A.1. Celkové zateplení
A.2. Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
Kdo může žádat o podporu
Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy :
fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
společenství vlastníků bytových jednotek,
bytová družstva,
města a obce (včetně městských částí),
podnikatelské subjekty,
případně další právnické osoby.

Více o programu zde: www.zelenausporam.cz

 

ZÍSKEJTE DOTACI NA VÁŠ PROJEKT

Obrázek


Naše společnost je na seznamu odborných dodavatelů projektu Zelená úsporám a naše projekty splňují podmínky udělení dotace.


více informací zde